நீதிமொழிகள் 18:24

By | November 6, 2018

சிநேகிதருள்ளவன் சிநேகம் பாராட்டவேண்டும்; சகோதரனிலும் அதிக சொந்தமாய்ச் சிநேகிப்பவனுமுண்டு. நீதிமொழிகள் 18:24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *