மத்தேயு 21:22

By | September 23, 2018

மேலும், நீங்கள் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளைக் கேட்பீர்களோ அவைகளையெல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார்.
மத்தேயு 21:22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *