1தீமோத்தேயு 2:5-6

தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே. எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாகத் தம்மை ஒப்புக்கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே; இதற்குரியசாட்சி ஏற்ற காலங்களில் விளங்கிவருகிறது. 1தீமோத்தேயு 2:5-6

1 Timothy 2:5-6

For there is one God and one mediatorbetween God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time.1 Timothy 2:5-6

உபாகமம் 28:13

இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வார்த்தைகள் யாவையும் விட்டு விலகி வேறே தேவர்களைச் சேவிக்கும்படி, நீ வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல்,  உபாகமம் 28:13

Deuteronomy 28:13

The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully followthem, you will always be at the top, never at the bottom. Deuteronomy 28:13

சங்கீதம் 62:7

 என் இரட்சிப்பும், என் மகிமையும் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது; பெலனான என் கன்மலையும் என் அடைக்கலமும் தேவனுக்குள் இருக்கிறது. சங்கீதம் 62:7

1 யோவான் 1:9

நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். 1 யோவான் 1:9