மத்தேயு 6:13

By | January 8, 2019

எங்களைச் சோதனைக்குட்படப்பண்ணாமல், தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்துக்கொள்ளும், ராஜ்யமும், வல்லமையும், மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமென், என்பதே. மத்தேயு 6:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *