மத்தேயு 6:10

By | January 7, 2019

உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறதுபோல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக . மத்தேயு 6:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *