லூக்கா 9:6

By | December 25, 2018

அவர்கள் புறப்பட்டுப்போய், கிராமங்கள்தோறும் திரிந்து, எங்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, பிணியாளிகளைக் குணமாக்கினார்கள்.லூக்கா 9:6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *