ரோமர் 6:23

By | December 27, 2018

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்; தேவனுடைய கிருபைவரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்.ரோமர் 6:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *