யோவான் 7:38

By | December 30, 2018

வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனெவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். யோவான் 7:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *