2 தீமோத்தேயு 1:7

By | November 4, 2018

தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்.
2 தீமோத்தேயு 1:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *