மத்தேயு 5:9

By | November 7, 2018

சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள்.
மத்தேயு 5:9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *