நீதிமொழிகள் 14:26

By | November 5, 2018

கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவனுக்குத் திடநம்பிக்கை உண்டு; அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும். நீதிமொழிகள் 14:26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *