2 கொரிந்தியர் 5:17

By | March 27, 2018

இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.
2 கொரிந்தியர் 5:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *