1 கொரிந்தியர் 3:7

By | March 29, 2018

அப்படியிருக்க, நடுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்லை, நீர்ப்பாய்ச்சுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்லை, விளையச்செய்கிற தேவனாலே எல்லாமாகும்.
1 கொரிந்தியர் 3:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *