கலாத்தியர் 6:7

By | August 28, 2016

மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். கலாத்தியர் 6:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *