சங்கீதம் 4:3

By | October 29, 2015

பக்தியுள்ளவனைக் கர்த்தர் தமக்காகத் தெரிந்துகொண்டாரென்று அறியுங்கள்; நான் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார். சங்கீதம் 4:3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *