நீதிமொழிகள் 28:1

By | September 30, 2015

ஒருவனும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடிப்போகிறார்கள்; நீதிமான்களோ சிங்கத்தைப்போலே தைரியமாயிருக்கிறார்கள்.
நீதிமொழிகள் 28:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *