சங்கீதம் 118:5

By | September 29, 2015

நெருக்கத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன், கர்த்தர் என்னைக் கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார். சங்கீதம் 118:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *